Hluboká

Současnost

Obec se nachází v kraji Pardubickém, přibližně ve středu cesty mezi Luží, Prosečí, Skutčí a Novými Hrady. Nejbližší větší město Litomyšl, Chrudim a Vysoké Mýto. Součástí obce jsou osady Střítež, Chlum, Dolany a Březiny. Nejvyšší bod nadmořské výšky v katastru je 462 m. Počet obyvatel 185.

Obec je venkovským sídlem s převažující obytnou funkcí, organizačně pak samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. Obec jako středisko místního významu má základní občanskou vybavenost a za vybaveností vyššího typu spáduje k městům Proseč a Skuteč. Pověřený stavební úřad, matriční úřad je ve Skutči. Pověřený finanční úřad je v Chrudimi. Pověřený pracovní úřad je v Hlinsku. Pověřený okresní úřad je v Chrudimi. Kostel a hřbitov se nachází v Předhradí a v Perálci.

Dopravní spojení

Dopravní napojení obce umožňuje silnice III/30532 Luže - Hluboká - Perálec, a silnice III/30533 vedoucí z hluboké do místní části. Silnice III/30532 se v Perálci napojuje na silnici II/1358 a v Luži na silnici II/356. V současné době obcí prochází autobusová linka. Nejbližší dálkové spoje jsou dostupné v Litomyšli a ve Vysokém Mýtě. Nejbližší železniční zastávka je v Předhradí.

Rozloha, charakteristika území

Katastrální výměra má 733 ha. Nadmořská výška se zde pohybuje kolem 400-500 m.n.m.. Zastavěné území obce se nachází v kopcovitém terénu vzniklým díky hlubším, ostře zaříznutým údolím. Bezprostřední okolí obce tvoří zemědělsky využívaná půda. Zemědělsky využívaná půda se rozprostírá po celém katastru a je rozčleněna do několika větších celků oddělených zalesněnými plochami. Poloha obce, kvalita vegetačního krytu, terénní konfigurace a celková situace je vcelku příznivá z hlediska hodnocení kvality životního prostředí. Navrženo je doplnění zeleně na zemědělsky využívané části katastru a opatření proti negativním vlivům zemědělské velkovýroby.

Charakteristika zástavby

Obec má tradiční převážně zemědělský charakter. Zástavba sestává z části z volně stojících domů a z části z domů řadových. Struktura obce naznačuje postupný vývoj sídla až k dnešní podobě obce s centrální návsí. Zástavba je pravidelného půdorysu. Původní dochované objekty jsou většinou jednopodlažní zemědělské usedlosti orientované okapovou i štítovou stranou do návsi. Většina objektů má z této strany též průjezd do dvora a zahrady. V této části pozemku jsou hospodářské objekty a stodoly.

V obci se vyskytují dva typy objektů s obytnou funkcí. Tradiční komplexy statků a zemědělských usedlosti s výrazným členěním na obytnou část hospodářské trakty a zázemí zahrad a sadů. Jsou většinou jednopodlažní s okapou orientací, mladší a novodobé zástavby 1 - 2 podlažních rodinných domků řadových a dvojdomků se sedlovými střechami a víceméně provizorním hospodářským zázemním hospodářských přístaveb.

Školství a výchova

V obci se nachází objekt bývalé základní školy. Objekt se ponechává s využitím pro obecní potřeby (sociální byty, apod.), nebo po dohodě se zástupci obce se uvažuje o možnosti využití objektu školy pro domov důchodců. Nejbližší mateřská škola a základní škola se nachází v Perálci.

Občasnská vybavenost

Občanskou vybavenost představuje obchod se smíšeným zbožím a budova hostince s tanečním sálem, která je ve vlastnictví obce.

Zdravotnictví a sociální péče

V obci není žádné zdravotní zařízení. Obyvatelstvo spáduje do Skutče a do Proseče. Návrh nepředpokládá se zřízením ordinace praktického lékaře v obci.

Maloobchodní siť, stravování

V obci se nachází funkční obchod se smíšeným zbožím (budova bývalé jednoty). Nachází se v centru obce při silnici III/30532. Objekt je v dobrém stavebně-technickém stavu.

Výrobní a opravárenské služby, zemědělství, lesnictví

V části areálu bývalého JZD se nachází opravárenská dílna, soukromé firmy PSP - Choceň, strojů zemědělské techniky. Počítá se s rozvojem plochy pro podnikání a předpokládá se z rozvojem drobných řemesel v rámci objektů bydlení. Půdu obhospodařuje zemědělské družstvo ZD Zderaz, v bývalém areálu JZD. K budovách je volně ustájeno na steliv 250 krav a 40 telat. Soukromě v obci hospodaří pouze několik občanů. Do budoucna. je možno uvažovat o rozvoji agroturistiky. Lesy v katastru obce Hluboká obhospodařují Lesy České republiky. Menší část lesů vlastní též obec a několik soukromých vlastníků. V oblasti zemědělství a lesního hospodářství se nenavrhuji žádné změny.

Fotografie obce Hluboká

Historie

Jméno obce Hluboká

Jméno Hluboká vzniklo od Hluboké kotliny v níž byly v minulých dobách postaveny první domky. Stavení jsou roztroušena v kotlině při silnici a po jihovýchodním a severozápadním návrší nad silnicí. Obec Hluboká, stejně jako osada Střítež, jsou prastarého původu. Ve starých spisech se dočítáme o prvních zmínkách z let 1144 a dále.

Historie obce Hluboká

Obec leží 462 m nad hladinou moře. Nejnižší místo katastrálního území je na louce pod Bezkoutím, naopak nejvyšší nad peráleckou strání za Březinským lesem. Hluboká náleží z největší části k úvodí řeky Novohradky a též k úvodí řeky Krounky. Ačkoliv naším katastrem neprotéká žádný potok ani říčka, přece jen za dešťových přívalů poznávají zdejší obyvatelé dravou sílu vody, neboť tato v té době prudce stéká ze všech svahů do středu obce a odtud a pokračuje směrem k obecnímu rybníku.

V kronice pana Oldřicha Müllera je uvedeno, že v obci měla být odbočka řádu jezuitského jehož sídlo a zároveň modlitebna se nacházelo v domě č.p. 1, který zde doposud stojí.

V roce 1878 v Hluboké a 1884 ve Stříteži byly postaveny kapličky. Hlas zvonu oznamuje každý den v Hluboké hodinu polední a též je zvoněno v případě úmrtí místního občana.

Do r. 1905 byla obec Hluboká přiškolena do Perálce. Již v roce 1879, kdy školní obec Perálec byla nucena stavět novou školu, rozhodly se obce Hluboká a Střítež zřídit si vlastní školu. Ačkoliv žádost byla odůvodněna vzdáleností a neschůdností cesty v zimním období nebyla stavba školy povolena a politická obec Hluboká byla nucena přispět na novo školu v Perálci 1600 zlatých. Když potom bylo nutno v roce 1903 provést rekonstrukci této budovy, zasadili se zdejší občané s tehdejším starostou panem Josefem Havlíčkem o zřízení školy v Hluboké.Tato byla v letech 1904-1905 postavena a 6.10. 1905 se zde začalo vyučovat. Vyučovalo se zde celá léta až do roku 1974, kdy byla tato uzavřena a v děti dojíždějí autobusem do Perálce.

V roce 1903 počala se stavěti silnice od Vlčího hrdla přes Hlubokou a Brdo do Dolů.

Dne 23. ledna 1907 bylo pocítěno v našem kraji zemětřesení. O deváté hodině večerní bylo slyšeti zvuk jakoby těžkého vozu.

Při cestě k Brdu asi v místech výškové kóty 462, postavili r. 1907 zdejší občané kříž ke cti a chvále boží. Druhý kříž stojí u cesty k Rychmburku od roku 1916.

Na počátku 1. světové války v neděli 23. července 1914 přijel do obce úředník z Vysokého Mýta s mobilizační vyhláškou a k vojenským útvarům povolal z Hluboké a ze Stříteže 51 mužů a později byli odvedeni další.

První zprávy o prohlášení samostatné republiky přinesl tehdejší obecní starosta 28. října 1918 odpoledne.

Pomník padlým v 1. světové válce byl postaven v roce 1924 ve středu obce u cesty vedoucí ke škole nad tehdejší obecní studánkou "Roubenkou". Místo zdejší občané upravili osázeli a umístili zde sochu Čechie jež drží ověnčený znak naší republiky. Na pomníku jsou vyryta jména 17 vojínů, kteří se nevrátili z této války.

V červnu roku 1920 došlo k ustavení místního osvětového sboru, jenž spolu se školou a Čtenářsko-ochotnickým spolkem řídil kulturní život v obci.

V roce 1922 – 1923 proběhla stavba silnice z Hluboké na Střítež.

9. červenec 1929 se stal velkým svátkem vysokomýtského okresu (do tohoto naše obce tehdy patřily). Toho dne navštívil Vysoké Mýto prezident T.G. Masaryk. I zdejší občané jeli hlavu státu pozdravit na třech ozdobených žebřiňácích.

V úterý večer dne 25. ledna 1938 byla pozorována místními občany neobvykle silná polární záře. Záře se táhla po obloze k západu jako obrovský rozžhavený mrak, formující se místy sloupovitě v záhybech. Někteří lidé toto považovali za předzvěst druhé světové války.

Pověsti

Po hranicích katastru se rozkládají pásy lesů, které jsou většinou smrkové a smíšené. Ve staré kronice pana Oldřicha Müllera se píše, "...v lese pod brdskou silnicí na "Solilově louce" skryta je pod vysokými smrky mělká studánka a vypravuje se že v těchto místech straší..."

Historické fotografie